Visa Inc. retningslinjer for antikorrupsjon

1.0 Formål

Visa Inc. vedtok disse retningslinjene for antikorrupsjon («retningslinjene») for å følge krav og restriksjoner fra U.S. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act og andre gjeldende lover for antikorrupsjon over hele verden.

2.0 Omfang

Retningslinjene gjelder for alle styremedlemmer, ledere, ansatte og uavhengige oppdragstakere («Visa-ansatte») i Visa Inc. og dets datterselskaper («Visa» eller «selskapet»).  Disse retningslinjene må leses i sammenheng med selskapets andre retningslinjer, prosedyrer og veiledninger, inkludert etiske retningslinjer for forretningsdrift og retningslinjer for ordning med godtgjørelse av reise og utlegg og kjøpekort. I den grad disse retningslinjene er mer restriktive, erstatter de imidlertid selskapets andre gjeldende retningslinjer og prosedyrer (inkludert gaver, måltider eller underholdning). Disse retningslinjene kan oversettes til andre språk, og hvis de er oversatt, skal den engelske språkversjonen ha forrang.

Regionale etikk- og samsvars- og juridiske avdelinger kan utvikle geografisk spesifikke eller landsspesifikke terskler for utlegg som krever prosedyrer for forhåndsgodkjenning. Regionale etikk- og samsvars- og juridiske avdelinger kan svare på spørsmål om disse retningslinjene og gi veiledning om eventuelle markedsspesifikke prosedyrer.

3.0 Erklæring om retningslinjer

Selskapet er forpliktet til å selge seg inn på rettferdig og ærlig konkurranse i markedet. Overholdelse av disse retningslinjene for antikorrupsjon og veiledningen for antikorrupsjon (vedlegg A) er alles ansvar i selskapet. Styret og revisjons- og risikokomiteen, administrerende direktør, toppledelsen og leder for etikk og samsvar har alle spesifikt som oppgave å sikre at selskapet oppfyller de høyeste juridiske og etiske standarder i sin forretningsvirksomhet. Visa vil i all drift overholde loven og spilleregler i alle gjeldende lover for antikorrupsjon.  Det er strengt forbudt å love, autorisere, tilby, gi, akseptere eller be om, direkte eller indirekte, noe av verdi eller noen urettmessig fordel, til noen, med den hensikt eller inntrykk av urettmessig å påvirke hans eller hennes beslutninger eller atferd, eller som en belønning for upassende ytelse.

Selskapet satser fullt på å overholde sine forpliktelser i henhold til lover for antikorrupsjon. Som et amerikansk selskap, børsnotert på New York Stock Exchange, er selskapet underlagt U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). FCPA er en lov med straffebestemmelser som forbyr å love, autorisere, tilby eller gi noe av verdi, direkte eller indirekte, til ikke-amerikanske offentlige tjenestepersoner (et bredt begrep som inkluderer ansatte på alle nivåer i ikke-amerikanske regjeringer, samt ansatte i statseide eller statskontrollerte kommersielle foretak, som en statseid finansinstitusjon, og ikke-amerikanske politiske kandidater, politiske partier, eller partifunksjonærer, og offentlige internasjonale organisasjoner) for å påvirke enhver handling eller beslutning fra en ikke-amerikansk tjenesteperson i hans eller hennes offisielle kapasitet. FCPA gjelder for atferden til selskapet og Visas ansatte over hele verden. Selskapet er også underlagt en rekke lover og forskrifter knyttet til godtgjørelser som kan aksepteres av offentlige myndighetspersoner i USA. Løftet, tilbudet eller leveringen av en gave, tjeneste eller annen godtgjørelse som strider med disse reglene og gis til en amerikansk offentlig tjenesteperson eller myndighetsperson kan ikke bare bryte selskapets retningslinjer, men kan også være en kriminell handling.

Selskapet og Visa-ansatte må også overholde britiske Bribery Act 2010 («Bribery Act»). Bribery Act forbyr både bestikkelser til offentlige tjenestepersoner og kommersielle bestikkelser. Bribery Act gjør det straffbart å tilby, love eller gi en bestikkelse (som med henblikk på disse retningslinjene for antikorrupsjon betyr en økonomisk gevinst eller annen fordel); å be om, godta å motta eller akseptere en bestikkelse; eller å bestikke en utenlandsk offentlig tjenesteperson. Selskapet kan også holdes indirekte ansvarlig for å unnlate å forhindre bestikkelser på selskapets vegne og er forpliktet til å implementere tilstrekkelige prosedyrer for å forhindre bestikkelser av de som utfører tjenester for eller på vegne av selskapet, inkludert tjenester levert av datterselskaper.

I tillegg til FCPA og Bribery Act, kan selskapet være underlagt andre lover for antikorrupsjon over hele verden.  

Det er strengt forbudt å gi eller tilby noe av verdi til en offentlig tjenesteperson eller omfattet offentlig tjenesteperson (som definert i vedlegg A) i noe land som bryter med loven for antikorrupsjon. Det er også strengt forbudt å foreta ulovlige betalinger til tredjeparter når du vet eller har grunn til å vite at en del blir tilbudt, gitt eller lovet til en slik tjenesteperson. Tilretteleggingsbetalinger, betalinger for å fremskynde eller sikre utførelsen av en rutinemessig offentlig handling, er også forbudt.

Til slutt forbyr mange lover for antikorrupsjon også å love, tilby eller betale bestikkelser eller ulovlig provisjon til private parter. Disse retningslinjene forbyr å love, autorisere, tilby, gi, akseptere eller be om noe av verdi eller noen annen fordel til noen tredjepart, inkludert en klient, potensiell klient, leverandør eller annen forretningspartner, som gir inntrykk av eller har til hensikt å urettmessig påvirke eller belønne mottakerens forretningsbeslutninger.

4.0 Ansvarlighet

4.1 Ansvarlig for retningslinjer og ordning

Leder for etikk og samsvar er ansvarlig for retningslinjene og ordningen og vil administrere retningslinjene og utvikle et rammeverk for retningslinjer som inkluderer prosedyrer, verktøy, kommunikasjon og opplæring for å implementere disse retningslinjene og oppnå deres mål. Global etikk og samsvar skal sørge for tilsyn med den årlige opplæringen i retningslinjene som gis til relevante Visa-ansatte.

4.2 Ledende sponsor

Retningslinjenes ledende sponsor er juridisk rådgiver.

4.3 Tilsyn med retningslinjer

Corporate Risk Committee (CRC) skal sørge for styringstilsyn for disse retningslinjene via periodiske oppdateringer fra global etikk og samsvar. 

4.4 Unntak

Unntak fra disse retningslinjene må forhåndsgodkjennes av ansvarlig for retningslinjene, juridisk rådgiver for retningslinjene og CRC. Eieren av retningslinjene vil spore eventuelle unntak eller fraskrivelser fra retningslinjene.

5.0 Undersøke brudd

Selskapet undersøker alle rapporter som mottas om brudd eller mistanke om brudd på disse retningslinjene og tolererer ikke noen form for gjengjeldelse overfor rapporter eller klager som er gjort i god tro. Visas retningslinjer for etikk og forretningsdrift beskytter alle de som rapporterer eller klager, og Visa-ansatte forventes å samarbeide i interne undersøkelser av tjenesteforseelser.

Enhver atferd som er i strid med disse retningslinjene, selskapets retningslinjer for etikk og forretningsdrift, eller gjeldende lov, kan føre til disiplinærtiltak opptil og inkludert oppsigelse, underlagt lokale juridiske krav.

6.0 Gjennomgang av retningslinjer

Ansvarlig for retningslinjene skal gjennomgå retningslinjene minst én gang i året for å bekrefte at de forblir relevante og effektive for å oppfylle de angitte forretningsmålene, og anbefale oppdateringer etter behov til CRC.

7.0 Validering av retningslinjer for samsvar

Disse retningslinjene og deres prosedyrer er underlagt periodisk validering av global etikk og samsvar og/eller internrevisjon for å fastslå effektiviteten av implementeringen og pågående overholdelse av retningslinjene. Funn og strategier for nødtiltak kan gjennomgås med aktuelle interessenter. Vesentlige funn skal rapporteres til CRC og/eller styret eller dets delegerte komité(er), etter behov.

8.0 Relaterte dokumenter