New Detail

Husholdninger som reiser utenlands overgår 280 millioner innen 2025

10/07/2016

Press Release Image

Oslo, 10. juli 2016 - Visa Inc. (NYSE: V) offentliggjorde nylig resultater fra en studie som spår en betydelig økning i utenlandsreiser for husholdninger på global basis i løpet av det neste tiåret. Studien anslår at om lag 282 millioner husstander vil planlegge minst én utenlandstur per år innen 2025, som er en økning på nesten 35 prosent fra 2015.

Studien fokuserer på dagens reisemønstre fra innehavere av Visa-kort over hele verden, kombinert med bransjeestimater og reiseprognoser. Blant husstandene med høyest sannsynlighet til å reise internasjonalt, anslår Visas undersøkelse at kostnadene vil ligge på et gjennomsnitt på 5,305 dollar – eller nesten 44,000 kroner etter dagens kurs - per husholdning per år innen 2025.

Studien identifiserer også viktige drivere som det forventes at påvirker globale reiser det neste tiåret, blant annet en voksende global middelklasse, større andel befolkning med tilgang til Internett, forbedret transportinfrastruktur på tvers av flere land, og en aldrende befolkning med mer tid til fritidsreiser.

- Det vil bli mer vanlig og lettere oppnåelig med internasjonale reiser i fremtiden, takket være skiftende demografi kombinert med teknologiske fremskritt som forenkler utenlandsreiser og gjør dem rimeligere, sier Jens Nes, Nordensjef i Visa.
- Det som vil skje er at vi får en stadig ekspanderende "reiseklasse" som vil bruke en økende andel av inntekten sin på å reise over landegrensene. Morgendagens reiseklasse vil trolig være eldre og i større grad komme fra fremvoksende markeder, og vil skille seg ut fra dagens typiske internasjonale turist, sier Nes.

Studien, som ble gjennomført i samarbeid med Oxford Economics, har analysert anslåtte utgifter etter land og region. Diagrammet nedenfor viser en liste med topp 10 land basert på estimert forbruk på globale reiser i 2025. 

Nøkkelfunn i den globale undersøkelsen:

  • Fremveksten av en ny, global “reiseklasse”:Økende inntektsnivåer rundt om i verden er med å skape en ny "reiseklasse". Studien avdekker at husholdninger over hele verden, som tjener minst $ 20,000 per år, utgjør mer enn 90 prosent av pengebruken ved internasjonale reiser i dag. Innen 2025 er det anslått at nesten halvparten av alle globale husholdninger (945 millioner) vil være innenfor denne inntektsgrensen, som vil føre til flere internasjonale reiser og utgifter knyttet til dette, særlig i husholdninger fra fremvoksende markeder som Kina, Russland og Brasil.
  • Aldrende global befolkning:Innen 2025 vil reisende i alderen 65+ mer enn doble antall internasjonale reiser til anslagsvis 180 millioner reiser. Dette utgjør én av åtte internasjonale reiser på global basis. Studien anslår at eldre reisende vil kunne ha råd til lengre turer, noe som også betyr økt komfort til høyere priser. Trender som "medisinsk turisme", der en aldrende befolkning drar på internasjonale reiser med medisinske formål, vil også prege fremtiden.
  • Økt andel med tilgang til internett:Globalisering og teknologi tilgjengeliggjør internasjonal reising. Det er ventet at det bygges mer enn 340 nye flyplasser i løpet av det neste tiåret, som vil skape nye ruter og destinasjoner som igjen vil gjøre internasjonale reiser enklere og mer praktisk. Samtidig økes bevisstheten om reisemuligheter som følge av stadig økt andel med tilgang til internett og mobile enheter rundt om i verden. Digital tilkobling er ikke bare med å stimulere mer spontanitet i reisemønstrene, men fører også til et bredere spekter av personlige reiselivsalternativer.

    Norge på reisetoppen i Skandiavia

    En skandinavisk undersøkelse gjennomført av SIFO for Visa viser at nordmenn reiser oftere til utlandet enn våre svenske og danske naboer. Kun 3 prosent oppgir at de ikke har vært på ferie i utlandet siste fem år, mens dette tallet i Sverige og Danmark er henholdsvis 12 og 9 prosent. 

Sammendrag samt lands- og regionsspesifikke data finnes på www.visa.com/travelinsights.

Metodologi

Visa anslår husholdninger som reiser internasjonalt ved å sammenligne innehavere av Visa-kort i et gitt land som har gjort minst én transaksjon ansikt-til-ansikt i forhold til populasjonen av alle alle aktive kortholdere i samme land. Tallene ble justert til å være representativ for landets befolkning, uavhengig av betalingsmetoder som brukes av husholdningene. Tilbøyeligheten ble deretter brukt som inndata i prognosene som ble utarbeidet av Oxford Economics for studien.

Oxford Economics brukte undersøkelsesdata på inntekt og alder på internasjonalt reisende fra et utvalg på 10 land. Dette for å beregne frekvens på internasjonale reiser og andel som reiser basert på aldersgruppe og inntektsklasse. Resultatene ble fremskrevet til flere land basert på deres klassifisering som utviklet eller fremvoksende marked, sammen med nøkkelvariabler som BNP per innbygger og totale internasjonale ankomster per innbygger. De estimerte reiseandelene ble deretter sammenlignet med de enkelte lands inntektsdistribusjon og aldersfordeling. Dette for å kunne utvikle en historisk sammenheng og dermed anslå internasjonale reiseandeler og volum på inntektsklasser og aldersgrupper fra 2005 til 2025.

Om SIFO undersøkelsen

Undersøkelse gjennomført av SIFO på oppdrag av Visa i perioden 1. til 13. mai. 1.036 respondenter i Norge.